MENÜ NYIT
MENÜ ZÁR

Alapszabály kivonat

A Tájak – Korok – Múzeumok Egyesület küldöttközgyűlése a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló közhasznú tevékenysége – különösen kulturális tevékenysége, a kulturális örökség megóvása, a környezetvédelem, az ismeretterjesztés, nevelés és oktatás – ellátása körében, megengedve, hogy tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból, összhangban a 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv; az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról), a 2011. évi CLXXXI. törvény (a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról), a 2013. évi V. törvény (Ptk.), a 2013. évi CLXXVII. törvény (Ptké.) 11.§ (1) bekezdése, valamint az 1997. évi CXL tv. (a kulturális javak védelméről, a muzeális intézményekről és a közművelődésről) rendelkezéseivel, ALAPSZABÁLYÁT a 2015. november 07-én megtartott küldöttközgyűlésen elfogadott módosítással egységes szerkezetbe foglalja az alábbiak szerint:

 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.           Az egyesület   neve: Tájak – Korok – Múzeumok Egyesület   (továbbiakban: Egyesület)
2.           Rövidített neve:   TKME
3.           Székhelye:1119   Budapest   XI.,   Etele út 59–61.
3.1.      Működési területe:                    országos, nemzetközi kapcsolatok fenntartásával
3.2.      Jelvénye, logója, emblémája:     minta szerint
               Az Egyesület hivatalos levelezésein, okiratain, kiadványain, bélyegzőin az alábbi emblémát használhatja bármely         színben:


               Bélyegző körfelirata:               
TÁJAK – KOROK – MÚZEUMOK EGYESÜLET középen        az emblémával.

 

 

 

II. AZ EGYESÜLET JELLEGE, CÉLJA ÉS FELADATA

5.   Az Egyesület jellege:

        Az Egyesület közhasznú tevékenységet folytató civil szervezet.

        Az Egyesület határozatlan időtartamra alakult 1985-ben, megújult 1990-ben.

6.  Az Egyesület célja és feladata

6.1.          Az Egyesület célja:
               
közhasznú tevékenység folytatása, különös tekintettel az alábbi közfeladatokra:
a)                a környező világ természeti, történeti, építészeti, kulturális értékeinek megismerése és megismertetése, megőrzése, gyarapítása (kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása, közművelődés)
b)              a valós történelemszemlélet kialakításának, a hazához, a lakóhelyhez kötődés elmélyítésének segítése (nevelés, oktatás, idegenvezetés, országjárás vezetés, tárlatvezetés, tematikus honismereti kirándulás vezetés, képességfejlesztés, ismeretterjesztés)
c)            a természeti és épített környezet rombolásának, pusztulásának megakadályozása (természetvédelem, környezetvédelem, műemlékvédelem);
d)           a sporttevékenységre, a szabadidő tartalmas eltöltésére, az egészséges életmódra, a közösség érdekében való együttes cselekvésre ösztönzés, túravezetés, teljesítménytúra szervezés.

                Fenti közhasznú tevékenység előnyeit bárki élvezheti. Az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.

6.2.         Az Egyesület feladata:

                A célok megvalósítása érdekében a Tájak–Korok–Múzeumok mozgalom szervezése és működtetése.

                A Tájak–Korok–Múzeumok mozgalom: 1987-ben indult, bárki által végezhető országjáró pecsételős játék az egyes látnivalók, helyszínek stb. felkeresésének igazolására és elismerésére.

                Az Egyesület ennek keretében:
a)           tagjai és minden érdeklődő számára programokat szervez;
b)          segíti a résztvevők műveltséggyarapító és turisztikai tevékenységét, a nemzeti hagyományok őrzését, értékeink ápolását, helytörténeti munkáit;
c)           természeti értékeket, település(rész)eket, tájegységeket, műemlékeket, múzeumokat és gyűjteményeket ismertető kiadványokat jelentet meg és terjeszt, különösen a Tájak, Korok, Múzeumok Kiskönyvtár sorozatot;
d)           népszerűsíti a Tájak–Korok–Múzeumok mozgalmat, az Egyesület kiadványait és tevékenységét;
e)          együttműködik minden olyan társadalmi és állami szervezettel, intézménnyel, tulajdonossal és fenntartóval, amely egyetért a Tájak – Korok – Múzeumok mozgalom és az Egyesület célkitűzéseivel;
f)          nemzetközi kapcsolatokat tart fenn.

                Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytathat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

                Az Egyesület országgyűlési, megyei, fővárosi önkormányzati képviselőjelöltet nem állít és nem ajánl, politikai tevékenységet a jövőben sem folytathat. Az Egyesület befektetési tevékenységet üzletszerűen nem folytat. Az Egyesület munkája során szem előtt tartja alkotmányos rendünk követelményeit és igényli az állami, társadalmi és gazdasági szervek és szervezetek erkölcsi és anyagi támogatását.

 III. TAGOK


7.           Az Egyesület tagjai

7.1.          Az Egyesület tagja lehet minden magyar és nem magyar állampolgár, aki az Egyesület alapszabályát magára nézve kötelezőnek ismeri el, az Egyesület célkitűzéseit elfogadja, és ennek érdekében ténykedik.

8.          Tagfelvétel

8.1.                    Az Egyesületbe való jelentkezés „Belépési nyilatkozat”-tal történik.
8.2.                    A tagsági viszony a „Belépési nyilatkozat” benyújtásával és az első tagdíj befizetésével ... keletkezik.
8.3.                   Az Egyesület a tagjairól nyilvántartás vezet, melynek adatait az adatvédelmi törvény rendelkezései szerint kell kezelni.
8.4.                  Az Egyesület minden tagja tagsági viszonyát jelző igazolványt kap, amely kedvezmények igénybe vételére is feljogosítja.

 

9.          A tagok jogai és kötelezettségei
9.1.       A tagokat megillető jogok:

                 Valamennyi tag joga, hogy
a) tanácskozási és javaslattételi joggal éljen az Egyesület bármelyik fórumánál;
b) részt vegyen az Egyesület valamennyi programjában és rendezvényén;
c) tájékoztatást kérjen az Egyesület életét érintő minden kérdésről és bármikor betekinthessen az Egyesület dokumentumaiba;
d) igénybe vegye az egyesületi tagoknak nyújtott kedvezményeket.
A rendes tag továbbá megválasztható minden tisztségre és delegálható a küldöttközgyűlésre.
Az egyesület tagjai jogaikat csak érvényes tagsági igazolvány birtokában gyakorolhatják.
9.2.       A tagok kötelezettségei:

a) tevékenyen működjön közre az Egyesület feladatainak megvalósításában;
b) tartsa be az alapszabályt és az Egyesület vezető szerveinek határozatait;
c) fizesse meg az éves tagdíjat.